Selected participants from the third round

Sl.No Selected participants Photo
1 Achintya M B
2 Abhiram P S
3 Bhoomika Madhusudan
4 Chinmayi Joshi
5 Deepa M S
6 Dhanush S K
7 Guru Kiran Hegde
8 Kishore R L
9 Mohammed Hisham
10 Nandashree
11 Samrath M
12 Shriya Singh
13 Sudha Subramanyan
14 Tarun
15 Yamuna P